• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ

ސައުދު އަލްހާނަށް: ހުރިހާ ކުލައެއްގެ ޔުނީފޯމް ލުމުންވެސް ކާމިޔާބު ނުވުމަކީ ގާސިމްގެ ކުށެއްތޯ؟

ހުރިހާ ކުލައެއްގެ ޔުނީފޯމް ލުމުންވެސް ކާމިޔާބު ނުވުމަކީ ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ ކުށެއްތޯ ވިދާޅުވެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނައިބް ރައީސް އަހުމަދު ސަޢުދު އަލްހާން ފަހުމީއަށް ވަރުގަދަ ރައްދެއް ދެއްވައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގައި

ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރެވޭނީ ހިތްވަރުގަދަކަމާއި މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ނަމޫނާ ދައްކައިގެން: ރައީސް

އިޤްތިޞާދީ ގޮތުންނާއި އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން، ޤައުމުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރެވޭނީ، އިސްލާމީ ދައުލަތް ފެށިގެން އައިއިރު، މުސްލިމުން ދެއްކި ފަދަ، ހިތްވަރުގަދަކަމާއި މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ނަމޫނާއެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަރާތުންވެސް ފެނިގެންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް

ބަނޑު ދިޔާވާނަމަ މި އެެއްޗެހި ނުކާތި!

ޑައިރިއާ (ބޭރަށްހިންގުން)، ފުޑް ޕޮއިޒަނިން ނުވަތަ ކާނާ ވިހަވުން، އެލާޖީއެއް، ވައިރަހެއް ނުވަތަ ސްޓްރެސް އަކީ އާންމުކޮށް ބަނޑުދިޔާވުމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަބުތަކެވެ. މި ނޫން ވެސް އިތުރު އެހެން ސަބަބުތަކާ

ލޯގަނޑެއް ފެންނަ އިރަށް ސެލްފީ ނަގާ މީހަކަށް ޓެގު ކޮށްލަބަލަ!

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ދައުރުވާ އެތަކެއް ހާސް ސެލްފީއިން ވެސް ސެލްފީ އަކީ ކިހާ އާންމު އެއްޗެއްކަން ހާމަވެގެންދެއެވެ. ފޫހިވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ސެލްފީ ނަގާ މީހުން ވެސް

އިސްތިޚާރާ ކޮށްގެން ކުރާ ކައިވެނި ރޫޅެނީ ކީއްވެ؟ ޝަކުވާކުރުމުގެ ކުރިން މިކަންކަމަށް ވިސްނައިލާ!: މުފްތީ މެންކް

އިސްތިޚާރާކޮށްގެން ވިސްނުނު ގޮތަށް ބަލައި ކައިވެނި ކުރުމުން ބައެއްފަހަރު އެބަ ކައިވެނި ރޫޅެއެވެ. އެތައް ފަހަރަކުވެސް އެބަ ރޫޅެއެވެ. އެޙާލަތުގައި ބައެއް މީހުންގެ ހިތުގައި ކުރެވުނު އިސްތިޚާރާ ޢާއިމެދު ޝައްކު

130 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި މައްސަލައިގައި ޝަހީބު ދޫކުރި އަމުރު އިސްތިއުނާފުކޮށްފި

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު 130 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލާގައި އިސްކޮށް އުޅުމުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު ޝަހީބް އިބްރާހިމް ބަންދުން ދޫކޮށްލި އަމުރު ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކުރުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ

އެންމެ ޗެލެންޖެއްގައި ވެސް ބައިވެރިނުވާ މީހުން ކޮބާ؟

ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޯވިޑް-19 ވައިރަހުގެ ސަބަބުން ގިނަ ގައުމުތަކުގައި ވަނީ ސުކޫލުތަކާއި އޮފީސްތަކާއި އަދި ސަރުކާރު ބަންދުކޮށް ޒަރޫރީ ބޭނުމަކަށް ނޫނީ ބޭރަށް ދިއުން

ކުޅުދުއްފުށީ އާންމު ހާލަތަށް ގެނެސްފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އިއުލާންކޮށްފައިވާ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތު އުވާލައިފިއެވެ. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އެޗްޕީއޭއިން ކުޅުދުއްފުށީގައި އިއުްލާންކޮށްފައިވާ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތު ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ އުވާލާފައި ވަނީ މޮނިޓަރިންގ ހާލަތު އިތުރަށް

1 2 3 3,724