• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ

ދިރާގުގެ ނައުއެމްވީ އެޕް: މިހާރު ފަސޭހަކަމާއެކު އެންޖީއޯތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ

ދިރާގުން މިއަހަރު އަލަށް ތަޢާރަފުކުރި ލައިފްސްޓައިލް މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ކަމަށްވާ “ނައުއެމްވީ” މެދުވެރިކޮށް މިހާރު ފަސޭހަކަމާއެކު އެންޖީއޯ ނުވަތަ ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމާއަތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެފިއެވެ.

ސައުންޑް ކްލައުޑްގެ ނޫ ފާހަގަ ލިބުނު ފުރަތަމަ ދިވެހި ލޭބަލަކަށް ސިމްބޮލިކް

ސައުންޑް ކްލައުޑްގެ ވެރިފައިޑް ފާހަގަ ލިބުނު ފުރަތަމަ ދިވެހި ލޭބަލަކަށް މަޝްހޫރު ހިޕްހޮޕް ލޭބަލް ސިމްބޮލިކް ރެކޯޑްސް ވެއްޖެއެވެ. ސިމްބޮލިކް ރެކޯޑްސްގެ މާކެޓިންގ އެންޑް ޕީއާރް ޑިރެކްޓަރ އިސްމާއިލް ނާއިލް

ޕާކިސްތާނުގެ ޔުނިވާސިޓީތަކުން ހަރުކަށި ފިކުރު ޕްރޮމޯޓްކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި

ޕާކިސްތާނުގެ ޔުނިވާސީޓީތަކުން ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރުތަކަށް ހިތްވަރުދީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ހުޅު ރޯކުރަން މަސައްކަތްކަތްކުރާ ކަމަށް އަފްޣާނިސްތާނުން ތުހުމަތުކޮށްފިއެވެ. ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރު ފަތުރަން މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި، ޕެޝާވަރުގެ

ތެރަޕީ ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާ ކުރަން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

މިއަދަު ކުރިއަށްގެންދިޔަ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން — ކުޑަކުދިިންނަށް ދޭ ތެރަޕީ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް ފޯރުކޮށްދޭ އިންތިޒާމުތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ނައިބުރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި އެވެ. މިއަދު

ހުޅުލެ–ހުޅުމާލެ ގުޅޭ ލިންކް ރޯޑްގައި ސޯލަރ ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރަނީ

ހުޅުލެ–ހުޅުމާލެ ގުޅޭ ލިންކް ރޯޑްގައި 5 މެގަވޮޓްގެ ސޯލާރ ޕީވީ ސިސްޓަމް ޤާއިމުކުރުމަށް ތައިލެންޑްގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ވޯލްޑް ބޭންކާއި އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ހިންގާ އެކްސެލެރޭޓިންގް ސަސްޓެއިނަބަލް ޕްރައިވެޓް

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ކުދިންތަކަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލަ ތަކެއްގައި 11 މީހަކަށް ދަޢުވާކުރަނީ

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި އުޅުނު ކުދިންތަކަކަށް ނަފްސާނީ އަދި ޖިސްމާނީ އަނިޔާ ކުރި މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގު ފުރިހަމަކޮށް 11 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރުމަށް ފޮނުވައިފިއެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް

އަލީ ވަހީދުގެ ބަޔާންތަށް ބަލައިފިން، ބޮޑު ދައުވާކުރާތީ ކަންބޮޑުވޭ: ރައީސް ނަޝީދު

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ކަމުން ވަކިކުރި އަލީ ވަހީދުގެ މައްޗަށް “ބޮޑު ދައުވާ” އެއް ކުރާތީ އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފިއެވެ.

ޕެންސިލްވޭނިއާ ކާމިޔާބުކުރީ ބައިޑަންކަން ރަސްމީކޮށް ކަނޑައަޅައިފި

ޕެންސިލްވޭނިއާ (ނޮވެމްބަރު 24) – އެމެރިކާގައި ނިމިގެން ދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޕެންސިލްވޭނިއާގެ ވޯޓް ކާމިޔާބުކުރީ ޖޯ ބައިޑަން ކަމަށް ރަސްމީކޮށް ކަނޑައަޅައިފި އެވެ. ގަވަރުނަރު ޓޮމް ވުލްފް ކުރެއްވި

1 2 3 4,128